Coronavirus update

*Scroll down for our Corona Policy in English*

Update Coronabeleid Melles Hoornvlieskliniek – 15 december 2020

Ondanks de verscherpingen van de maatregelen gaat de levering van zorg gewoon door. Als kliniek blijven wij optimale, maar ook verantwoorde zorg leveren. Natuurlijk hanteren wij hierbij de afgegeven adviezen en voorzorgsmaatregelen van het RIVM, het NOG en de Federatie Medisch Specialisten.

Binnen onze kliniek wordt de 1,5 meter afstand norm nageleefd en blijven daarnaast alle gangbare (hygiëne-) maatregelen gelden. Voor de spreekuren betekent dit concreet dat er gewerkt wordt met een aangepast schema:

  • Daar waar mogelijk worden consulten telefonisch gedaan
  • Om een goede doorloop te kunnen realiseren wordt er meer ruimte gepland tussen de consulten in. Hierdoor kunnen per spreekuur minder patiënten gepland worden.

Wij nemen contact met u op wanneer dit gevolgen heeft voor uw afspraak. Vriendelijk willen wij u verzoeken om niet te vroeg op uw afspraak te verschijnen en u aan de aangegeven tijden te houden om drukte in de kliniek te voorkomen. Om de hoeveelheid aanwezige personen binnen de kliniek te beperken, willen wij u vragen om, indien mogelijk, zonder begeleider de kliniek te betreden.

Via ons algemene telefoonnummer (010-2974444) zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur. Buiten kantoortijden wordt u, wanneer er sprake is van spoed, via dit nummer doorgeschakeld naar de dienstdoende arts.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen op telefoonnummer 010-297 44 44 of per e-mail naar info@hoornvlieskliniek.nl

Met vriendelijke groet,
Team Melles Hoornvlieskliniek


Update Corona Policy Melles Cornea Clinic – December 15th, 2020

Despite the new lockdown measures, medical care will continue as much as possible. As a clinic, we want to offer optimal and responsible care. Of course, we follow the advice and recommendations by the RIVM, the NOG and the Federation of Medical Specialists.

In our clinic, the 1.5 meter distance standard is adhered to and all common (hygiene) rules continue to apply. For the consultation hours, this means that we will work with an adjusted schedule:

  • If possible, consultations take place by telephone call
  • To provide a smooth and safe continuation of the consultations, more time is allowed in between the consultations. This means that fewer patients can be scheduled on a consultation day.

We will contact you if this will affect your appointment. We kindly request you to not show up too early for your appointment and to stick to the indicated time frames to prevent our clinic from becoming too crowded. In order to limit the number of people present in our clinic, we would like you to ask not to attend the clinic accompanied by someone if this is possible.

Via our general telephone number (+31 10 297 4444) we are available on working days from 8.30 a.m. – 5.00 p.m. CET. Outside office hours, you will be forwarded to the doctor on duty via this number in case of an emergency.

If you have any questions about the above, you can contact us on telephone number +31 10 297 4444 or by e-mail to info@hoornvlieskliniek.nl.

Kind Regards,
Team Melles Cornea Clinic


Update Coronabeleid Melles Hoornvlieskliniek – 5 April 2020

Als kliniek willen wij graag optimale, maar ook verantwoorde zorg bieden. Helaas hebben wij in verband met de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus moeten besluiten om ingrijpende maatregelen te treffen voor de komende periode. Deze maatregelen zijn mede tot stand gekomen op advies van en in overleg met de corneawerkgroep, de Federatie Medisch Specialisten, de RIVM en de Nationale Transplantatie Stichting.

Operaties die niet direct spoed hebben, zullen voorlopig niet plaats kunnen vinden. Als u gepland staat voor een operatie zal een van onze medewerkers zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Reguliere consulten zullen tot nader order worden uitgesteld, tenzij:

  • de oogarts besluit dat het uitstellen van uw consult niet verantwoord is. Er wordt dan telefonisch contact met u opgenomen voor het plannen van een nieuwe afspraak. Deze afspraak zal indien mogelijk plaatsvinden op dezelfde dag als de reeds geplande afspraak, echter het tijdstip zal mogelijk veranderen.
  • de oogarts het raadzaam acht een telefonisch consult met u in te plannen. Ook dan zal er telefonisch contact met u worden opgenomen voor het plannen van deze afspraak.
  • u vragen heeft of klachten ondervindt. Wij vragen u dan contact met ons op te nemen. Indien dit wenselijk wordt geacht, kan er dan een (telefonisch) consult met u worden ingepland.

In alle overige situaties zullen wij in de komende periode contact met u opnemen voor het plannen van een nieuwe afspraak op een nader te bepalen datum.
Indien u in de komende weken een afspraak heeft staan bij de Melles Hoornvlieskliniek dan zult u deze week een e-mail of brief van ons ontvangen.

Via ons algemene telefoonnummer (010-2974444) blijven wij op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur. Buiten kantoortijden wordt u, wanneer er sprake is van spoed, via dit nummer doorgeschakeld naar de dienstdoende arts.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen op telefoonnummer 010-297 44 44 of per e-mail naar info@hoornvlieskliniek.nl

Met vriendelijke groet,
Team Melles Hoornvlieskliniek