Coronavirus update

*Scroll down for our Corona Policy in English*

Update COVID-19 beleid – 11 januari 2021

Ondanks het toenemende aantal besmettingen gaat de levering van zorg gewoon door. Als kliniek blijven wij optimale, maar ook verantwoorde zorg leveren. Natuurlijk hanteren wij hierbij de afgegeven adviezen en voorzorgsmaatregelen van het RIVM, het NOG en de Federatie Medisch Specialisten.

Binnen onze kliniek wordt de 1,5 meter afstand norm nageleefd en blijven daarnaast alle gangbare (hygiëne-) maatregelen gelden. Vriendelijk willen wij u verzeken om niet te vroeg op uw afspraak te verschijnen en u aan de aangegeven tijden te houden om drukte in de kliniek te voorkomen. Om de hoeveelheid aanwezige personen binnen de kliniek te beperken, willen wij u vragen om, indien mogelijk, zonder begeleider de kliniek te betreden.

 • Wij vragen u zich te blijven houden aan de instructies van onze medewerkers.
 • Heeft u verkoudheidsklachten of heeft u koorts? Blijf dan thuis en annuleer uw afspraak.
 • Voor een goede doorstroming van het spreekuur vragen wij u zoveel mogelijk de voor u ingeplande afsprakentijd aan te houden.
 • Onze medewerkers schudden geen handen.
 • Aangezien wij tijdens de spreekuren de 1,5 meter niet kunnen waarborgen, zullen wij tot nader order mondkapjes blijven dragen (dit geldt voor zowel het personeel als voor de bezoekers van onze kliniek).

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen op telefoonnummer 010-297 44 44 of per e-mail naar info@hoornvlieskliniek.nl

Met vriendelijke groet,
Team Melles Hoornvlieskliniek


Update COVID-19 beleid en adviezen voor hoornvliestransplantatiepatiënten – 15 november 2021

Heeft u (in het verleden) een hoornvliestransplantatie ondergaan of krijgt u binnenkort een hoornvliestransplantatie? Leest u deze patiënteninformatie over het COVID19-vaccinatiebeleid met betrekking tot hoornvliestransplantaties dan goed door.

In een samenwerking met de hoornvlieschirurgen van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) heeft de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) een nieuwsbrief opgesteld waarin wordt uitgelegd wat het vaccinatiebeleid betekent voor hoornvliestransplantatiepatiënten. In de nieuwsbrief van de NTS wordt onder andere geadviseerd om rondom uw COVID19-vaccinatie de druppelfrequentie van uw afweeronderdrukkende oogdruppels (FML, dexamethason, prednisolon) tijdelijk te verhogen. Dit geldt ons inziens dan ook voor een eventuele boosterprik. Gelukkig lijkt de kans op een afweerreactie bij een hoornvliestransplantaat naar aanleiding van een COVID19-vaccinatie zeer klein lijkt te zijn.

Wij vinden het belangrijk u persoonlijk te adviseren en raden u aan contact met ons op te nemen alvorens de druppelfrequentie eventueel aan te passen!

Telefoonnummer: 010-2974444
E-mail: info@hoornvlieskliniek.nl


Update COVID-19 beleid – 1 november 2021

Als kliniek gaan wij graag verantwoord om met hygiëne en uw en onze veiligheid. Vooralsnog worden de huidige Coronamaatregelen in onze kliniek voortgezet.

 • Wij vragen u zich te blijven houden aan de instructies van onze medewerkers.
 • Heeft u verkoudheidsklachten of heeft u koorts? Blijf dan thuis en annuleer uw afspraak.
 • Voor een goede doorstroming van het spreekuur vragen wij u zoveel mogelijk de voor u ingeplande afsprakentijd aan te houden.
 • Onze medewerkers schudden geen handen.
 • Aangezien wij tijdens de spreekuren de 1,5 meter niet kunnen waarborgen, zullen wij tot nader order mondkapjes blijven dragen (dit geldt voor zowel het personeel als voor de bezoekers van onze kliniek).

Het Coronavaccinatiebeleid en adviezen voor hoornvliestransplantatiepatiënten – 16 april 2021

Heeft u (in het verleden) een hoornvliestransplantatie ondergaan of krijgt u binnenkort een hoornvliestransplantatie? Leest u deze patiënteninformatie over het COVID19-vaccinatiebeleid met betrekking tot hoornvliestransplantaties dan goed door.

In een samenwerking met de hoornvlieschirurgen van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) heeft tussen de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) een nieuwsbrief opgesteld waarin wordt uitgelegd wat het vaccinatiebeleid betekent voor hoornvliestransplantatiepatiënten.

Vooralsnog lijkt de kans op een afweerreactie bij uw hoornvliestransplantaat naar aanleiding van een COVID19-vaccinatie zeer klein, zeker bij de huidige transplantatietechnieken. In de nieuwsbrief van de NTS wordt onder andere geadviseerd om rondom uw COVID19-vaccinatie de druppelfrequentie van uw afweeronderdrukkende oogdruppels (FML, dexamethason, prednisolon) tijdelijk te verhogen.

Wij vinden het echter belangrijk u hierover persoonlijk te adviseren en raden u aan contact met ons op te nemen alvorens de druppelfrequentie eventueel aan te passen!

Telefoonnummer: 010-2974444
E-mail: info@hoornvlieskliniek.nl


Update Coronabeleid Melles Hoornvlieskliniek – 15 december 2020

Ondanks de verscherpingen van de maatregelen gaat de levering van zorg gewoon door. Als kliniek blijven wij optimale, maar ook verantwoorde zorg leveren. Natuurlijk hanteren wij hierbij de afgegeven adviezen en voorzorgsmaatregelen van het RIVM, het NOG en de Federatie Medisch Specialisten.

Binnen onze kliniek wordt de 1,5 meter afstand norm nageleefd en blijven daarnaast alle gangbare (hygiëne-) maatregelen gelden. Voor de spreekuren betekent dit concreet dat er gewerkt wordt met een aangepast schema:

 • Daar waar mogelijk worden consulten telefonisch gedaan
 • Om een goede doorloop te kunnen realiseren wordt er meer ruimte gepland tussen de consulten in. Hierdoor kunnen per spreekuur minder patiënten gepland worden.

Wij nemen contact met u op wanneer dit gevolgen heeft voor uw afspraak. Vriendelijk willen wij u verzoeken om niet te vroeg op uw afspraak te verschijnen en u aan de aangegeven tijden te houden om drukte in de kliniek te voorkomen. Om de hoeveelheid aanwezige personen binnen de kliniek te beperken, willen wij u vragen om, indien mogelijk, zonder begeleider de kliniek te betreden.

Via ons algemene telefoonnummer (010-2974444) zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur. Buiten kantoortijden wordt u, wanneer er sprake is van spoed, via dit nummer doorgeschakeld naar de dienstdoende arts.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen op telefoonnummer 010-297 44 44 of per e-mail naar info@hoornvlieskliniek.nl

Met vriendelijke groet,
Team Melles Hoornvlieskliniek


Update Coronabeleid Melles Hoornvlieskliniek – 5 April 2020

Als kliniek willen wij graag optimale, maar ook verantwoorde zorg bieden. Helaas hebben wij in verband met de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus moeten besluiten om ingrijpende maatregelen te treffen voor de komende periode. Deze maatregelen zijn mede tot stand gekomen op advies van en in overleg met de corneawerkgroep, de Federatie Medisch Specialisten, de RIVM en de Nationale Transplantatie Stichting.

Operaties die niet direct spoed hebben, zullen voorlopig niet plaats kunnen vinden. Als u gepland staat voor een operatie zal een van onze medewerkers zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Reguliere consulten zullen tot nader order worden uitgesteld, tenzij:

 • de oogarts besluit dat het uitstellen van uw consult niet verantwoord is. Er wordt dan telefonisch contact met u opgenomen voor het plannen van een nieuwe afspraak. Deze afspraak zal indien mogelijk plaatsvinden op dezelfde dag als de reeds geplande afspraak, echter het tijdstip zal mogelijk veranderen.
 • de oogarts het raadzaam acht een telefonisch consult met u in te plannen. Ook dan zal er telefonisch contact met u worden opgenomen voor het plannen van deze afspraak.
 • u vragen heeft of klachten ondervindt. Wij vragen u dan contact met ons op te nemen. Indien dit wenselijk wordt geacht, kan er dan een (telefonisch) consult met u worden ingepland.

In alle overige situaties zullen wij in de komende periode contact met u opnemen voor het plannen van een nieuwe afspraak op een nader te bepalen datum.
Indien u in de komende weken een afspraak heeft staan bij de Melles Hoornvlieskliniek dan zult u deze week een e-mail of brief van ons ontvangen.

Via ons algemene telefoonnummer (010-2974444) blijven wij op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur. Buiten kantoortijden wordt u, wanneer er sprake is van spoed, via dit nummer doorgeschakeld naar de dienstdoende arts.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen op telefoonnummer 010-297 44 44 of per e-mail naar info@hoornvlieskliniek.nl

Met vriendelijke groet,
Team Melles Hoornvlieskliniek


ENGLISH:


Update COVID-19 policy – November 1st, 2021

As a clinic, we are responsible for hygiene and your and our safety. For the time being, the current Corona rules and measures will be continuously followed in our clinic.

 • We ask you to continue to adhere to the instructions of our staff.
 • Do you have (symptoms of) a cold or do you have a fever? Please stay home and cancel your appointment.
 • To ensure a smooth time flow of the consultation hours, we kindly ask you to stick to the appointment time scheduled for you as much as possible.
 • Our staff does not shake hands.
 • Since we cannot guarantee the 1,5 meters during office hours, we will continue to wear mouth caps until further notice (this applies to both staff and visitors to our clinic).

Corona vaccination policy and advice for patients with corneal transplant(s) – April 16th, 2021

Have you had a corneal transplantation, or will you have corneal transplantation soon? Please carefully read the following patient information about the COVID-19 vaccination policy and corneal transplantation.

Some concerns have been raised about the COVID-19 vaccine and possible subsequent immune response and allograft rejection risk.  Evidence that corneal graft rejection has occurred due to any vaccine is limited to a handful of case reports over the last forty years.  So far, an immune reaction regarding a corneal transplant in response to the COVID-19 vaccination seems to be rather low, especially with lamellar keratoplasty techniques.

To provide extra protection to the transplant it has been advised to temporarily increase your immunosuppressive drops (FML, dexamethason, prednisolon) around your COVID-19 vaccination.

We think however it is important to advise you personally. Please do not hesitate to contact us before changing the frequency of your immunosuppressive drops!

Tel: +31-(0)10-2974444
E-mail: info@hoornvlieskliniek.nl


Update Corona Policy Melles Cornea Clinic – December 15th, 2020

Despite the new lockdown measures, medical care will continue as much as possible. As a clinic, we want to offer optimal and responsible care. Of course, we follow the advice and recommendations by the RIVM, the NOG and the Federation of Medical Specialists.

In our clinic, the 1.5 meter distance standard is adhered to and all common (hygiene) rules continue to apply. For the consultation hours, this means that we will work with an adjusted schedule:

 • If possible, consultations take place by telephone call
 • To provide a smooth and safe continuation of the consultations, more time is allowed in between the consultations. This means that fewer patients can be scheduled on a consultation day.

We will contact you if this will affect your appointment. We kindly request you to not show up too early for your appointment and to stick to the indicated time frames to prevent our clinic from becoming too crowded. In order to limit the number of people present in our clinic, we would like you to ask not to attend the clinic accompanied by someone if this is possible.

Via our general telephone number (+31 10 297 4444) we are available on working days from 8.30 a.m. – 5.00 p.m. CET. Outside office hours, you will be forwarded to the doctor on duty via this number in case of an emergency.

If you have any questions about the above, you can contact us on telephone number +31 10 297 4444 or by e-mail to info@hoornvlieskliniek.nl.

Kind Regards,
Team Melles Cornea Clinic