Amnitrans Eyebank / Hoornvliesbank - Algemene voorwaarden

van de Stichting Amnitrans Eyebank / Hoornvliesbank Rotterdam
gevestigd en kantoorhoudend aan de H.A. Maaskantstraat 31 (3071 MJ) te Rotterdam.

1 Toepasselijkheid dezer Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Amnitrans Eyebank, hierna te noemen: Amnitrans, gesloten overeenkomsten en de aan Amnitrans verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen; eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn op transacties met Amnitrans slechts van toepassing indien Amnitrans daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

1.2 Afspraken en voorwaarden die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen Amnitrans uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Amnitrans zijn bevestigd.

1.3 Door een persoonlijk wachtwoord geauthoriseerde electronische communicatie wordt door beide partijen als 'schriftelijke' communicatie beschouwd. Opdrachtgever heeft de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van zijn of haar persoonlijke wachtwoord, de verplichting zijn of haar persoonlijke wachtwoord niet bekend te maken aan derden, en ieder oneigenlijk gebruik van het persoonlijke wachtwoord te voorkomen.

2 Aanbiedingen en opdrachten

2.1 Alle door Amnitrans gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen steeds worden ingetrokken, zolang niet op die aanbiedingen gegeven opdrachten zijn aanvaard door Amnitrans. Aanvaarding van opdrachten zal geschieden binnen 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.2 Opdrachten aan Amnitrans gegeven, hetzij rechtstreeks, dan wel via vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden pas na door deze gedane schriftelijke bevestiging van aanvaarding.

2.3 Ingeval overeenkomsten met Amnitrans een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor het door Amnitrans vastgelegde tijdsbestek.

2.4 Indien en nadat een opdracht aan Amnitrans is verstrekt en door Amnitrans is aanvaard, of er is een overeenkomst met Amnitrans gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van Amnitrans en op de door Amnitrans te stellen voorwaarden. In geval van annulering zal de opdrachtgever aan Amnitrans haar geleden verlies of de gederfde winst moeten vergoeden, tenzij anders is afgesproken.

2.5 Alle bijkomende werken en leveringen van welke aard ook, blijven ten laste van de opdrachtgever en worden beschouwd als wijziging in de opdracht. De uitvoering van de bedoelde bijkomende werken en/of leveringen kan alleen dan van Amnitrans geeist worden, wanneer een voorafgaande afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen is tot stand gekomen.

2.6 Bij uitvoering van de door opdrachtgever verstrekte opdrachten geldt voor Amnitrans een inspanningverplichting, en komen alle kosten voor rekening van de opdrachtgever, ook al hebben de werkzaamheden van Amnitrans niet of onvoldoende tot resultaat geleid.

3 Levering, risico en aansprakelijkheid

3.1 De levering van weefsel en/of ander materiaal zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever vanaf het moment waarop het weefsel en/of ander materiaal voor verzending zijn aangeboden. Het transport, de aanname, de eventuele tijdelijke opslag, en de verdere logistieke afhandeling van het verstuurde zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever. Als franco levering is overeengekomen, wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd waarbij kwaliteitsbehoud van het verstuurde redelijkerwijs gegarandeerd geacht mag worden, tenzij anders overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de opdrachtgever.

3.2 Het aannemen van het bestelde door de vervoerder, zonder aantekening op het recu, geldt als een bewijs dat het bestelde goed verpakt was. Oponthoud of vertraging tijdens het transport is niet voor rekening en risico van Amnitrans, tenzij door haar schuld veroorzaakt.

3.3 De levering wordt door Amnitrans uitgevoerd voorafgaande aan de afgesproken datum, tenzij Amnitrans door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming. Amnitrans geeft opdrachtgever bericht van ontvangst van de bestelling, en of de bestelling kan worden uitgevoerd. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als bindend.

3.4 Bij ontvangst van de levering controleert opdrachtgever het geleverde. Eventuele klachten dienen terstond te worden gemeld aan Amnitrans; nadien kunnen nog slecht 8 dagen na levering bezwaren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Amnitrans, indien aannemelijk wordt gemaakt dat de klachten niet eerder konden worden geconstateerd; latere bezwaren behoeven door Amnitrans niet in behandeling te worden genomen.

3.5 Het indienen van bezwaren bij Amnitrans geeft opdrachtgever nimmer het recht betaling van de faktuur op te schorten.

4 Prijzen

Overeengekomen prijzen zijn bindend, en exclusief omzetbelasting (vrijgesteld). Verzoeken om extra weefselbewerkingen en of veranderingen, door opdrachtgever gegeven, zullen grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

5 Betaling

5.1 Alle betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk door Amnitrans is bevestigd. Amnitrans behoudt zich het recht voor om zekerheid in de vorm van een aanbetaling, waarborg en/of bankgarantie te verlangen.

5.2 Bij niet-tijdige betaling van enig door opdrachtgever aan Amnitrans verschuldigd bedrag, is opdrachtgever door het enkele feit van niet-tijdige betaling in verzuim en gebreke, zonder dat hiertoe enige sommatie en/of ingebrekestelling zijdens Amnitrans is vereist.

5.3 Indien Amnitrans overgaat tot invordering van enig aan haar toekomend bedrag middels derden, is de opdrachtgever aan Amnitrans vergoeding verschuldigd van alle te maken kosten, die zullen gefixeerd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en tenminste NLG 250,= bedragen, zulks onverminderd de wettelijke proceskosten welke de rechter zal opleggen indien het tot een gerechtelijke procedure dient te komen.

5.4 Opdrachtgever kan geen beroep doen op compensatie, korting of aftrek; het is hem nimmer toegestaan betaling op te schorten in verband met beweerde ondeugdelijkheid of gebreken van het door Amnitrans geleverde weefsel en/of materiaal.

5.5 Bij niet-tijdige betaling van een verschuldigd bedrag door opdrachtgever wordt al het overigens verschuldigde ineens en terstond opeisbaar, terwijl in dat geval Amnitrans gerechtigd is om alle verdere niet of niet-volledige uitgevoerde overeenkomsten op te schorten of ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van de schade en de gederfde winst.

5.6 Opdrachtgever wordt van de dag van verzuim automatisch over het bedrag van de opeisbare vordering aan Amnitrans de wettelijke rente verschuldigd.

5.7 De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een later factuur.

6 Verplichtingen van opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever is verplicht om aan Amnitrans alle medewerking te doen en medewerking te verlenen, waardoor een optimale uitvoering van de opdracht kan worden bevorderd, c.q. beletselen voor een optimale uitvoering worden weggenomen.

6.2 Opdrachtgever is verplicht om het door Amnitrans geleverde weefsel en/of ander materiaal met gepaste zorgvuldigheid te bewaren en te gebruiken.

6.3 Opdrachtgever is gehouden om Amnitrans te vrijwaren van alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van aantoonbare ernstige schuld of grove nalatigheid van Amnitrans.

6.4 Onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid kan opdrachtgever Amnitrans aansprakelijk stellen voor door opdrachtgever gelede schade of gederfde winst.

6.5 Onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid kan opdrachtgever Amnitrans aansprakelijk stellen voor gelede schade of gederfde winst welke door derden worden geclaimd bij opdrachtgever.

7 Verplichtingen van levering

7.1 Amnitrans neemt op zich en is gehouden de levering naar beste vermogen uit te voeren.

7.2 Indien een door Amnitrans aanvaarde opdracht of levering niet naar behoren is uitgevoerd, is de aansprakelijkheid van Amnitrans beperkt tot hetvolgende: Amnitrans zal alsnog zorgdragen voor het uitvoeren de opdracht of levering naar beste vermogen, zonder hiervoor aan opdrachtgever kosten in rekening te brengen.

7.3 Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor gevolgschade en winstderving, is in het algemeen tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten, behalve indien de schade of het leed is veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid die is bijgebracht door ernstige schuld of grove nalatigheid van Amnitrans.

8 Geschillen

Op alle met Amnitrans gesloten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing; met betrekking tot geschillen is de gewone burgerlijke rechter bevoegd.

Copyright NIIOS©2006